Nhập bất cứ báo cáo gì về bài xích hát bạn muốn kiếm tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống cung ứng việc đào bới tìm kiếm kiếm cùng với Tiếng Việt không vệt cùng bao gồm vệt


Bạn đang xem: Hóa ra anh vẫn ở đây ost

合:也曾说了再见hé: Yě céng shuōle zàijiànĐã từng nói lời tạm biệt清空痕迹qīngkōng hénjīXoá sạch mát đều lốt tích以为能平息了回忆yǐwéi néng píngxíle huíyìCho rằng có thể nhằm hồi ức lắng đọng lại也曾收拾行李yě céng shōushí xínglǐCũng từng thu xếp hành lý买了车票mǎile chēpiàoMua cả vé tàu以为从此不会想你yǐwéi cóngcǐ bù huì xiǎng nǐCho rằng tự phía trên sau đây sẽ không còn lưu giữ cho anh nữa不会想你bù huì xiǎng nǐSẽ không lưu giữ anh nữa也曾看过蝉鸣yě céng kànguò ngán míngĐã từng thấy được ve sầu听过大雨tīng guo dàyǔNghe giờ đồng hồ mưa rơi思念也被黑夜唤醒sīniàn yě bèi hēiytrằn huànxǐngNỗi nhớ bị màn tối mờ ám tấn công thức也曾满心欢喜yě céng mǎnxīn huānxǐTrong lòng đã có lần chứa chan vui vẻ翻山越岭fān shānyuè lǐngVượt qua gần như ngọn gàng núi想要把所有告诉你xiǎng yào bǎ suǒyǒu gàosù nǐMuốn nắn nói hết toàn bộ cùng với anh告诉你gàosù nǐNói cùng với anhAt last you and meCuối thuộc em và anh反反复复 寻寻觅觅Fǎnfǎn fùfù xúnxún mìmìKhông ngừng tìm kiếm kiếm男:你是否nán: Nǐ shìfǒuCó yêu cầu em女:你是否nǚ: Nǐ shìfǒuCó đề xuất anh合:从未忘记hé: Cóng wèi wàngjìChưa từng quên điAt last you & meCuối cùng anh với em兜兜转转 走走停停dōudou zhuǎnzhuǎn zǒuzǒu tíngtingNgược xuôi dọc ngang, dù bước đi giỏi chấm dứt lại男:原来你nán: Yuánlái nǐHoá ra em女:原来你nǚ: Yuánlái nǐHoá ra anh合:还在这里hé: Hái zài zhèlǐVẫn sinh hoạt đây还在这里hái zài zhèlǐVẫn sinh sống đây还在这里hái zài zhèlǐVẫn sinh sống đâyAt last you & meCuối thuộc em cùng anh反反复复 寻寻觅觅Fǎnfǎn fùfù xúnxún mìmìKhông kết thúc kiếm tìm男:你是否nán: Nǐ shìfǒuCó cần em女:你是否nǚ: Nǐ shìfǒuCó buộc phải anh合:从未忘记hé: Cóng wèi wàngjìChưa từng quên điAt last you và meCuối cùng anh và em兜兜转转 走走停停dōudou zhuǎnzhuǎn zǒuzǒu tíngtíngNgược xuôi dọc ngang, dù bước tiến xuất xắc ngừng lại男:原来你nán: Yuánlái nǐHoá ra em女:原来你nǚ: Yuánlái nǐHoá ra anh合:还在这里hé: Hái zài zhèlǐVẫn sinh hoạt đây还在这里hái zài zhèlǐVẫn sinh hoạt đâyOh oh 还在这里Oh oh hái zài zhèlǐOh oh vẫn sinh sống đâyOh还在这里Oh oh hái zài zhèlǐOh oh vẫn ở đây
*Xem thêm: Cách Tính Tổng Trong Excel 2003, 3 Cách Tính Tổng Trong Excel

合:也曾说了再见he: yě ceng shuōle zaijiandomain authority tung noi loi tam biet清空痕迹qīngkōng henjīxoa sach nhung vet tich以为能平息了回忆yǐwei neng pingxile huiyiđến rang co the de hoi uc lang dong lai也曾收拾行李yě ceng shōushi xinglǐcung tung thu xep khô giòn ly买了车票mǎile chēpiaocài gái nhảy tau以为从此不会想你yǐwei congcǐ bu hui xiǎng nǐmang lại rang tu day ve sau se khong nho den anh nua不会想你bu hui xiǎng nǐse khong nho anh nua也曾看过蝉鸣yě ceng kanguo chan mingdomain authority tung nhin cố gắng ve sau听过大雨tīng guo dayǔnghe tieng mua roi思念也被黑夜唤醒sīnian yě bei hēiye huanxǐngnoi nho bi man dem den toi danh thuc也曾满心欢喜yě ceng mǎnxīn huānxǐtrong long da tung ngap tran vui ve翻山越岭fān shānyue lǐngvuot qua nhung ngon nui想要把所有告诉你xiǎng yao bǎ suǒyǒu gaosu nǐmuon noi het tat ca voi anh告诉你gaosu nǐnoi voi anhat last you và mecuoi cung em va anh反反复复 寻寻觅觅fǎnfǎn fufu xunxun mimikhong ngung tlặng kiem男:你是否nan: nǐ shifǒuteo phai em女:你是否nǚ: nǐ shifǒuco phai anh合:从未忘记he: cong wei wangjichua tung thân quen diat last you và mecuoi cung anh va em兜兜转转 走走停停dōudou zhuǎnzhuǎn zǒuzǒu tingtingnguoc xuoi ngang doc, du buoc di hay ngung lai男:原来你nan: yuanlai nǐhoa ra em女:原来你nǚ: yuanlai nǐhoa ra anh合:还在这里he: hai zai zhelǐvan o day还在这里nhị zai zhelǐvan o day还在这里nhì zai zhelǐvan o dayat last you and mecuoi cung em va anh反反复复 寻寻觅觅fǎnfǎn fufu xunxun mimikhong ngung kiem tim男:你是否nan: nǐ shifǒuteo pnhị em女:你是否nǚ: nǐ shifǒuco phai anh合:从未忘记he: cong wei wangjichua tung thân quen diat last you & mecuoi cung anh va em兜兜转转 走走停停dōudou zhuǎnzhuǎn zǒuzǒu tingtingnguoc xuoi ngang doc, du buoc di giỏi ngung lai男:原来你nan: yuanlai nǐhoa ra em女:原来你nǚ: yuanlai nǐhoa ra anh合:还在这里he: hai zai zhelǐvan o day还在这里hai zai zhelǐvan o dayoh oh 还在这里oh oh nhì zai zhelǐoh oh van o dayoh还在这里oh oh hai zai zhelǐoh oh van o day