Nữ nhân của vua

      103
+ Chú ý : Nếu không xem được hãy cliông chồng vào Tập Phyên ổn hoặc ấn F5|
*
Báo Link Phlặng Hỏng

Xem phần phân tách nhỏ (a, b..) đỡ lag cùng load nhanh hơn phần Full, 360p load nhanh hao, 720p độ nét cao

Để thiết lập phim về lắp thêm chúng ta phải thực hiện phần mềm IDM Full bắt đầu nhất

Xem phim tốt nhất có thể trên trình phê duyệt Chrome với Firefox


*

Tên Phim:Nữ Nhân Của Vua |Đạo diễn:Vu Chính,Diễn viên:Minch Đạo, Trần Kiều Ân, Viên San San, Đồng Lệ Á, Hồ Tịnh...Thể loại:Phyên Tình Cảm,Phim Dã Sữ,Quốc gia:Phyên ổn China,Thời lượng:Đang cập nhậtNăm phân phát hành:2013Phlặng Nữ Nhân Của Vua cũng lấy bối cảnh của thời Hán - Ssinh sống trkĩ năng tuy thế sẽ nghiêng về cảm xúc của các nhân vật dụng thiết yếu nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang xem: Nữ nhân của vua

Phim đã luân phiên xung quanh Hạng Vũ - Ngu Cơ, Lưu Bang - Lữ Trị. Nhưng đạo diễn đã táo khuyết bạo Lúc cung ứng chi tiết mới mẻ và lạ mắt ko hệt như kế hoạch sữ vào phlặng Nữ Nhân Của Vua là Hạng Vũ và Lữ Trị bao gồm thời gian yêu nhau sây đắm trước khi tuyên chiến và cạnh tranh ngơi nghỉ nhì chiến con đường.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Xuống Dòng Trong Word Và Các Mẹo Xử Lý Lỗi Thường Gặp

Lữ Trị vào lịch sữ là 1 trong cung phi tài năng nhưng độc ác cùng giỏi tị tuông cơ mà trong phyên ổn Nữ Nhân Của Vua lại là fan thông minh cùng sinh sống tình yêu. Trước khi bà đem Lưu Bang đã có thời hạn thương cùng với Hạng Vũ...Phlặng Nữ Nhân Của Vua - coi nkhô cứng độc nhất vô nhị tại: Phlặng Nữ Nhân Của Vua - online, nkhô giòn độc nhất vô nhị, VietSub, HD, Full, SubViet, phụ đề tiếng Việt, lồng tiếng, thuyết minc, VTV1, VTV2, VTV3, VTV9, TodayTV, HTV7, HTV9. Download phyên ổn, sở hữu phyên ổn Nữ Nhân Của Vua - mediafire, fgiới thiệu, 4nội dung. Phlặng Nữ Nhân Của Vua - tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, trăng tròn, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,...Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=IK0Sx6caPB4|1;http://www.youtube.com/watch?v=mmZih2NzAvk|2;http://www.youtube.com/watch?v=eRQlC7HO5M8|3;http://www.youtube.com/watch?v=e2rYQ1i9YQ8|4;http://www.youtube.com/watch?v=ivpGNU1d504|5;http://www.youtube.com/watch?v=W3fRU8JZeCU|6;http://www.youtube.com/watch?v=XvYF8LYZTA4|7;http://www.youtube.com/watch?v=3OeybILGBsM|8;http://www.youtube.com/watch?v=VfNUZjqNLio|9;http://www.youtube.com/watch?v=Xtzkr1F22po|10;http://www.youtube.com/watch?v=nyD-4Iqsj9M|11;http://www.youtube.com/watch?v=6r4_3IrC9Yk|12;http://www.youtube.com/watch?v=7BDh6L3RHCA|13;http://www.youtube.com/watch?v=Z41njPJpM5s|14;http://www.youtube.com/watch?v=SE51M4wPE5g|15;http://www.youtube.com/watch?v=k3kMXLUN1dg|12;phimsoc.y/6jPiW_EfpZM|13;phimsoc.y/bPMFDXFKdaE|14;phimsoc.y/cKOMRB7Gg9I|15;phimsoc.y/wZKaJlzqNog|16;phimsoc.y/qoLXLQF7ScE|17;phimsoc.y/jqpRF8KoN-c|18;phimsoc.y/-dbbMD7M0Ww|19;phimsoc.y/lREveG93wOk|20;phimsoc.y/iayZcXf3YRY|21;phimsoc.y/y4mubwHE4dE|22;phimsoc.y/wOF9tVMLa10|23;phimsoc.y/No0L_LUmNMY|24;phimsoc.y/owtxVj9eDWk|25;phimsoc.y/yQO2R110Z54|26;phimsoc.y/09_q4xxrct8|16;http://www.youtube.com/watch?v=Btqt_1uf1R8|17;http://www.youtube.com/watch?v=IqyNM1tN2ac|18;http://www.youtube.com/watch?v=fvCeAlO_z8k|28;phimsoc.y/M9Y46MlMew8|29;phimsoc.y/gx_ppiWY7JM|30;phimsoc.y/NV34Np7cFs8|31;phimsoc.y/HzOIEqFOqsw|32;phimsoc.y/Ovnpf0cBtQk|19;http://www.youtube.com/watch?v=KNhikBDu4Jk|20;http://www.youtube.com/watch?v=Pmqvkkca8Yc|21;http://www.youtube.com/watch?v=kyj_bGRdBaM|22;http://www.youtube.com/watch?v=DIqwWDyHHqs|23;http://www.youtube.com/watch?v=dDEmIH_IXIE|24;http://www.youtube.com/watch?v=Ne1LShfHSqg|25;http://www.youtube.com/watch?v=yfISag48vxM|26;http://www.youtube.com/watch?v=8S-Jy_2WqK4|27;http://www.youtube.com/watch?v=ydFHK-jU6zs|28;http://www.youtube.com/watch?v=jbLndYEmcLE|29;http://www.youtube.com/watch?v=sy587CYi1ww|30;http://www.youtube.com/watch?v=GlN4gdXIgew|31;http://www.youtube.com/watch?v=stfDdJdWDc8|32-End;http://www.youtube.com/watch?v=Ga4Jbf8sGKk|1-HD;http://www.youtube.com/watch?v=XiuUG1vl_w4;http://www.youtube.com/watch?v=jFTaNJDcIIs;http://www.youtube.com/watch?v=m6XdPbcvtGA|1-Lồng tiếng;phimsoc.y/mmZih2NzAvk|2;phimsoc.y/eRQlC7HO5M8|3;phimsoc.y/e2rYQ1i9YQ8|4;phimsoc.y/ivpGNU1d504|5;phimsoc.y/W3fRU8JZeCU|6;phimsoc.y/XvYF8LYZTA4|7;phimsoc.y/3OeybILGBsM|8;phimsoc.y/VfNUZjqNLio|9;phimsoc.y/Xtzkr1F22po|10;phimsoc.y/nyD-4Iqsj9M|11;phimsoc.y/6r4_3IrC9Yk|12;phimsoc.y/7BDh6L3RHCA|13;phimsoc.y/Z41njPJpM5s|14;phimsoc.y/SE51M4wPE5g|15;phimsoc.y/k3kMXLUN1dg|12;phimsoc.y/6jPiW_EfpZM|13;phimsoc.y/bPMFDXFKdaE|14;phimsoc.y/cKOMRB7Gg9I|15;phimsoc.y/wZKaJlzqNog|16;phimsoc.y/qoLXLQF7ScE|17;phimsoc.y/jqpRF8KoN-c|18;phimsoc.y/-dbbMD7M0Ww|19;phimsoc.y/lREveG93wOk|20;phimsoc.y/iayZcXf3YRY|21;phimsoc.y/y4mubwHE4dE|22;phimsoc.y/wOF9tVMLa10|23;phimsoc.y/No0L_LUmNMY|24;phimsoc.y/owtxVj9eDWk|25;phimsoc.y/yQO2R110Z54|26;phimsoc.y/09_q4xxrct8|16;phimsoc.y/Btqt_1uf1R8|17;phimsoc.y/IqyNM1tN2ac|18;phimsoc.y/fvCeAlO_z8k|28;phimsoc.y/M9Y46MlMew8|29;phimsoc.y/gx_ppiWY7JM|30;phimsoc.y/NV34Np7cFs8|31;phimsoc.y/HzOIEqFOqsw|32;phimsoc.y/Ovnpf0cBtQk|19;phimsoc.y/KNhikBDu4Jk|20;phimsoc.y/Pmqvkkca8Yc|21;phimsoc.y/kyj_bGRdBaM|22;phimsoc.y/DIqwWDyHHqs|23;phimsoc.y/dDEmIH_IXIE|24;phimsoc.y/Ne1LShfHSqg|25;phimsoc.y/yfISag48vxM|26;phimsoc.y/8S-Jy_2WqK4|27;phimsoc.y/ydFHK-jU6zs|28;phimsoc.y/jbLndYEmcLE|29;phimsoc.y/sy587CYi1ww|30;phimsoc.y/GlN4gdXIgew|31;phimsoc.y/stfDdJdWDc8|32-End;phimsoc.y/Ga4Jbf8sGKk|