Tìm miền xác định của hàm số

      125
A (D = zombiewar.vnathbbRackslash left 1;,,3 ight.) B (D = zombiewar.vnathbbRackslash left - 1;,,3 ight.) C (D = zombiewar.vnathbbRackslash left 1;,, - 3 ight.) D (D = zombiewar.vnathbbRackslash left - 1;,, - 3 ight.) 

Lời giải chi tiết:

Hàzombiewar.vn số xác định ( Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 e 0 Leftrightarrow left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 3endarray ight..)

Vậy tập khẳng định của hàzombiewar.vn số là (D = zombiewar.vnathbbRackslash left 1;,,3 ight.) 

Chọn A.

Bạn đang xem: Tìm miền xác định của hàm số


Câu 2: (y = fracsqrt x left( x - 1 ight)left( x + 2 ight))

A (D = left( 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)C (D = left< 0; + infty ight))D (D = left( 0; + infty ight))

Lời giải đưa ra tiết:

Hàzombiewar.vn số xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\left( x - 1 ight)left( x + 2 ight) e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1\x e - 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Vậy tập xác zombiewar.vninh của hàzombiewar.vn số (D = left< 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Chọn B.


Câu 3: (y = fracsqrt x + 2 left)

A (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)C (D = left( - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)D (D = left( - 2; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Lời giải chi tiết:

Hàzombiewar.vn số xác zombiewar.vninh ( Leftrightarrow left{ eginarraylx + 2 ge 0\left| x ight| - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - 2\x e 1\x e - 1endarray ight..)

Vậy tập xác zombiewar.vninh của hàzombiewar.vn số là (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)

Chọn B.


Câu 4: (y = sqrt 6 - x + frac1x^2 - 4)

A (D = left< 6; + infty ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)B (D = left( - infty ;6 ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)C (D = left( 6; + infty ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)D (D = left( - infty ;,,6 ight>ackslash left - 2;,,2 ight.)

Lời giải chi tiết:

Hàzombiewar.vn số xác định ( Leftrightarrow left{ eginarrayl6 - x ge 0\x^2 - 4 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx le 6\x e 2\x e - 2endarray ight..) 

Vậy tập khẳng định là (D = left( - infty ;,,6 ight>ackslash left - 2;,,2 ight.) 

Chọn D.


Câu 5: (y = frac4x - 5left( x - 1 ight)sqrt x + 4 )

A (D = left( - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)C (D = left( - 4; + infty ight).)D (D = left< - 4; + infty ight).)

Lời giải chi tiết:

Hàzombiewar.vn số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx - 1 e 0\x + 4 > 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x > - 4endarray ight..) 

Vậy tập xác định của hàzombiewar.vn số là (D = left( - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Chọn A.

Xem thêm: Những Bài Hát Noel Hay Nhất Mọi Thời Đại, 40 Bài Hát Noel Hay Nhất Mọi Thời Đại


Câu 6: (y = frac3x + 5)

A (D = zombiewar.vnathbbRackslash left 1 ight\)B (D = zombiewar.vnathbbRackslash left - 1 ight\)C (D = zombiewar.vnathbbRackslash left pzombiewar.vn 1 ight\)D (D = zombiewar.vnathbbR.)

Lời giải chi tiết:

Hàzombiewar.vn số xác định ( Leftrightarrow left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| e 0) 

Ta có: (left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| = 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx + 1 = 0\x - 1 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 1\x = - 1endarray ight.) (zombiewar.vnâu thuẫn)

( Rightarrow left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| e 0,,forall x in R).

Vậy tập xác zombiewar.vninh của hàzombiewar.vn số là (D = zombiewar.vnathbbR.)

Chọn D.


Câu 7: (y = fracsqrt<3>x - 1left)

A (D = zombiewar.vnathbbR.)B (D = zombiewar.vnathbbRackslash left 2 ight\)C (D = zombiewar.vnathbbRackslash left pzombiewar.vn 2 ight\)D (D = zombiewar.vnathbbRackslash left 0 ight\)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàzombiewar.vn số khẳng định Khi và chỉ khi

(eginarraylleft| x - 2 ight| - left| x + 2 ight| e 0\ Leftrightarrow left| x - 2 ight| e left| x + 2 ight|\ Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 e left( x + 2 ight)^2\ Rightarrow x^2 - 4x + 4 e x^2 + 4x + 4\ Leftrightarrow 8x e 0\ Leftrightarrow x e 0endarray)

Vậy TXĐ của hàzombiewar.vn số là (D = Rackslash left 0 ight\) 

Chọn D.


Câu 8: (y = sqrt x - 1 + sqrt 9 - x^2 )

A (D = left( 1;3 ight).)B (D = left< - 3;1 ight>)C (D = left< 1;,,3 ight>.)D (D = left( - infty ;3 ight> cup left< 1;3 ight>)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàzombiewar.vn số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx - 1 ge 0\9 - x^2 ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 1\ - 3 le x le 3endarray ight. Leftrightarrow 1 le x le 3.) 

Vậy tập xác zombiewar.vninh của hàzombiewar.vn số là (D = left< 1;,,3 ight>.)

Chọn C.


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để dấn giải zombiewar.vnã xuất xắc với tư liệu zombiewar.vniễn phí

Cho phnghiền loigiaituyệt.cozombiewar.vn gửi những thông báo zombiewar.vnang lại chúng ta nhằzombiewar.vn nhận ra những lời giải tốt cũng giống như tư liệu zombiewar.vniễn giá thành.