Tính nồng độ mol/l

      115

Nồng độ mol với mật độ phần trăm của hỗn hợp là khái niệm đặc biệt quan trọng nhưng mà những em buộc phải nắm rõ để giải nhiều bài xích tân oán tương quan mang đến tính nồng độ mol, hay nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp trước và sau phản bội ứng.

Bạn đang xem: Tính nồng độ mol/l


Vậy nồng độ hỗn hợp là gì? công thức cùng cách tính mật độ mol, độ đậm đặc Phần Trăm của dung dịch như vậy nào? làm thế nào để search độ đậm đặc dung dịch sau phản nghịch ứng, bọn họ cùng mày mò qua bài viết này. Đồng thời, vận dụng giải các bài bác tập liên quan cho tính mật độ mol, mật độ phần trăm của dung dịch trước cùng sau phản ứng hóa học.

I. Nồng độ phần trăm của dung dịch

1. Ý nghĩa của độ đậm đặc phần trăm

- Nồng độ tỷ lệ của dung dịch mang đến ta biết số gam chất chảy bao gồm vào 100 gam dung dịch.

2. Công thức tính mật độ phần trăm

+ Công thức: C% = .100%

- Trong đó:

C% là nồng độ Tỷ Lệ của dung dịch

mct là Khối lượng chất chảy (gam)

mdd là Kăn năn lượng dung dịch (gam); mdd = mdung môi + mhóa học tan

+ Các bí quyết suy ra tự bí quyết tính mật độ phần trăm

- Công thức tính trọng lượng hóa học tan:mct = (C%.mdd):100% 

- Công thức tính cân nặng dung dịch: mdd = (mct.100%):C%

3. Một số ví dụ vận dụng công thức tính mật độ phần trăm

- lấy ví dụ 1: Hoà tung 10 gam mặt đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ Tỷ Lệ của hỗn hợp nhận được.

* Lời giải: Theo bài bác ra, ta có: mdd = mdm + mct = 40+10=50 (gam).

- Áp dụng phương pháp tính mật độ tỷ lệ, ta có:

 C% = .100% = (10.100) : 50 = 20%

- Ví dụ 2: Tính khối lượng NaOH gồm trong 200 gam dd NaOH 15%

* Lời giải: Theo bài xích ra, ta có:

 mNaOH = (C%.mdd):100 = (15%.200):100% = 30 (gam).

- Ví dụ 3: Hoà rã đôi mươi gam muối vào nước được dd tất cả nồng độ 10%

a) Tính trọng lượng dd nước muối thu được

b) Tính trọng lượng nước buộc phải dựng cho sự pha chế

* Lời giải: Theo bài ra, ta có:

a) mdd=(mmuối.100%):C% = (trăng tròn.100%):10% = 200 (gam).

b) mnước=mdd-mmuối bột = 200-20 = 180 (gam).

II. Nồng độ Mol của dung dịch

1. Ý nghĩa của mật độ mol dung dịch

- Nồng độ mol của hỗn hợp cho biết thêm số mol hóa học tan bao gồm trong một lít dung dịch

2. Công thức tính nồng nộ mol dung dịch

+ Công thức: 

*
 (mol/l).

- Trong đó:

CM : là nồng độ mol

n : là số mol hóa học tan

Vdd : là thể tích dung dịch (lít)

+ Các cách làm suy ra trường đoản cú phương pháp tính nồng độ mol của dung dịch

- Công thức tính số mol hóa học tan: n = CM.Vdd (mol).

- Công thức tính thể tích dung dịch: 

*
 (lít).

3. Một số ví dụ áp dụng công thức tính độ đậm đặc mol

- ví dụ như 1: Trong 200 ml dd gồm hoà rã 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dd.

* Lời giải:

- Đổi: 200ml=0,2 lít; theo bài xích ra, ta có:

 nNaOH=16/40=0,4 (mol).

- Áp dụng cách làm tính độ đậm đặc mol: CM=n/V=0,4/0,2 = 2 (M).

- ví dụ như 2Tính trọng lượng H2SO4 có vào 50ml dd H2SO4 2M

* Lời giải:

- Tính số mol H2SO4 tất cả vào dd H2SO4 2M.

 nH2SO4 = CM.V=2.0,05 =0,1 (mol).

⇒ mH2SO4 = n.M=0,1.98=9,8 (gam).

III. Bài tập tính độ đậm đặc Tỷ Lệ cùng mật độ mol dung dịch

Bài 1 trang 145 sgk hoá 8: Bằng bí quyết nào có được 200g dung dịch BaCl2 5%.

A. Hòa chảy 190g BaCl2 vào 10g nước.

B. Hòa rã 10g BaCl2 trong 190g nước.

C. Hoàn rã 100g BaCl2 vào 100g nước.

D. Hòa tan 200g BaCl2 vào 10g nước.

E. Hòa rã 10g BaCl2 trong 200g nước.

* Lời giải bài bác 1 trang 145 sgk hoá 8:

- Đáp án đúng: B.Hòa rã 10g BaCl2 vào 190g nước.

- Áp dụng cách làm suy ra trường đoản cú CT tính nồng độ phần trăm, ta có:

 mct = (C%.mdd)/100% = (5%.200)/100% = 10 (g).

 nhưng mdd = mct + mnước ⇒ mnước = mdd - mct = 200 – 10 = 190 (g).

Bài 2 trang 145 sgk hoá 8: Tính mật độ mol của 850ml hỗn hợp tất cả kết hợp 20g KNO3.Kết quả là:

a) 0,233M. b) 23,3M.

c) 2,33M. d) 233M.

* Lời giải bài 2 trang 145 sgk hoá 8:

- Đáp số đúng: a. 0,233M.

Xem thêm: 1 Dự Án Khu Đô Thị An Huy Bắc Ninh Bắc Ninh", 1 Dự Án Khu Đô Thị An Huy Bắc Ninh

- Theo bài xích ra, ta có:nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol).

- 850 ml = 0,85 (lít) ⇒ CM (KNO3) = n/V = 0,198/0,85 = 0,233 (M).

Bài 3 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính độ đậm đặc mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lkhông nhiều hỗn hợp.

c) 400g CuSO4 vào 4 lít hỗn hợp.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500ml dung dịch.

* Lời giải bài xích 3 trang 146 sgk hoá 8:

- Áp dụng cách làm tính độ đậm đặc mol: CM = n/V.

- Lưu ý: những em ghi nhớ đổi đơn vị chức năng thể tích từ ml thanh lịch lkhông nhiều.

a) 1 mol KCl ⇒ nKCl = 1; 750ml hỗn hợp = 0,75 lkhông nhiều dung dịch ⇒ Vdd = 0,75 (l).

 ⇒ CM (KCl) = n/V = 1/0,75 = 1,33 (M).

b) CM (MgCl2) = n/V = 0,5/1,5 = 1,33 (M).

c) nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

 ⇒ CM (CuSO4) = 2,5/4 = 0,625 (M).

d) CM (Na2CO3) = 0,06/1,5 = 0,04 (M).

Bài 4 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính số mol với số gam chất rã trong những dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M.

b) 500ml dung dịch KNO3 2M.

c) 250ml hỗn hợp CaCl2 0,1M.

d) 2 lkhông nhiều hỗn hợp Na2SO4 0,3M.

* Lời giải bài 4 trang 146 sgk hoá 8: 

- Áp dụng phương pháp suy ra tự công thức tính mật độ mol: n = CM.V

- Và bí quyết tính khối lượng: m = n.M

a) 1 lkhông nhiều hỗn hợp NaCl 0,5M ⇒ Vdd = 1 lít; CM = 0,5M.

 ⇒ nNaCl = CM.V = 1.0,5 = 0,5 (mol) ⇒ mNaCl = m = n.MNaCl = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g).

b) nKNO3 = 2.0,5 = 1 (mol) ⇒ mKNO3 = 1.101 = 101 (g).

c) nCaCl2 = 0,1.0,25 = 0,025 (mol) ⇒ mCaCl2 = 0,025.(40 + 71) = 2,775 (g).

d) nNa2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol) ⇒ mNa2SO4 = 0,6.142 = 85,2 (g).

Bài 5 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính độ đậm đặc phần trăm của không ít dung dịch sau:

a) 20g KCl vào 600g hỗn hợp.

b) 32g NaNO3 vào 2kg hỗn hợp.

c) 75g K2SO4 vào 1500g dung dịch.

* Lời giải bài 5 trang 146 sgk hoá 8:

- Áp dụng cách làm tính độ đậm đặc Xác Suất. 

- Lưu ý: thay đổi đơn vị chức năng trọng lượng từ bỏ kilogam sang trọng gam.

a) C% (KCl) = (mct.100%)/mdd = (trăng tròn.100%)/60 = 3,33%

b) 2kg = 2000 (g).

 ⇒ C% (NaNO3) = (32.100%)/2000 = 1,6%

c) C% (K2SO4) = (75.100%)/1500 = 5%.

Bài 6 trang 146 sgk hoá 8: Tính số gam hóa học chảy nên dùng làm pha chế từng hỗn hợp sau: