zombiewar.vnO - Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i gu1ea7n nhu01b0 khu00f3c Lúc u0111u1ecdc du00f2ng chu1eef nguu1ec7ch ngou1ea1c cuu1ed1i cu00f9ng cu1ee7a bu1ecb cu00e1o Nguyu1ec5n Thu1ecb Nhung: "lúc tu00f4i chu1ebft khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c chu00f4n cu1ea5t phu1ea3i u0111u01b0a thi hu00e0i tu00f4i giao đến Cu00f4ng an tu1ec9nh Bu00ecnh Thuu1eadnu2026u201d. Tu00e2m su1ef1 giu1edd mu1edbi ku1ec3 Nhu1edb lu1ea1i vu1ee5 u00e1n vu01b0u1eddn u0111iu1ec1u nu0103m xu01b0a, PGS. TS. Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i - Tru01b0u1edfng vu0103n phu00f2ng Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i vu00e0 Cu1ed9ng su1ef1 khu00f4ng giu1ea5u u0111u01b0u1ee3c su1ef1 bu1ed3i hu1ed3i, xu00fac u0111u1ed9ng. Vu1ee5 u00e1n nu00e0y u0111u1ec3 lu1ea1i vào u00f4ng nhiu1ec1u ku1ef7 niu1ec7m u0111u00e1ng nhu1edb, hu1ed9i tu1ee5 nhiu1ec1u tu00ecnh tiu1ebft phu00e1p lu00fd vu00f4 cu00f9ngu2026 phi lu00fd, cho thu1ea5y u0111iu1ec1u tra viu00ean u0111u00e3 u201cnhu1ea3y mu00faau201d tru00ean hu1ed3 su01a1, truy tu1ed1 oan ngu01b0u1eddi vu00f4 tu1ed9i Huu1ef3nh Vu0103n Nu00e9n. Vu00ec vu1ee5 u00e1n cu00f3 nhiu1ec1u tu00ecnh tiu1ebft ly ku1ef3, nu00ean PGS. TS. Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i u0111u00e3 viu1ebft hu1eb3n thu00e0nh mu1ed9t cuu1ed1n su00e1ch cu00f3 tu00ean gu1ecdi "Vu1ee5 u00e1n vu01b0u1eddn u0111iu1ec1u tu1eeb nhu1eefng gu00f3c nhu00ecn". u201cNgay lu1ea7n u0111u1ea7u tiu00ean tiu1ebfp cu1eadn tu00e0i liu1ec7u, thu00f4ng tin vu1ee5 u00e1n, tu00f4i u0111u00e3 gu1ea7n nhu01b0 khu00f3c Khi u0111u1ecdc du00f2ng chu1eef nguu1ec7ch ngou1ea1c cuu1ed1i cu00f9ng cu1ee7a bu1ecb cu00e1o Nguyu1ec5n Thu1ecb Nhung (SN 1957): u201cTru01b0u1edbc Lúc tu00f4i nhu1eafm mu1eaft xuu00f4i tay, ku00ednh gu1eedi cha mu1eb9 ruu1ed9t, thân phụ mu1eb9 chu1ed3ng, nu1ed9i ngou1ea1i, ngu01b0u1eddi thu00e2n vu00e0 chu1ed3ng Tru1ea7n Vu0103n Su00e1ng thu1ef1c hiu1ec7n nguyu1ec7n vu1ecdng cu1ee7a tu00f4i nhu01b0 sau: khi tu00f4i chu1ebft khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c chu00f4n cu1ea5t phu1ea3i u0111u01b0a thi hu00e0i tu00f4i giao mang đến Cu00f4ng an tu1ec9nh Bu00ecnh Thuu1eadnu201d...", u00f4ng Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i tu00e2m su1ef1.


Bạn đang xem: Văn phòng luật sư phạm hồng hải

PGS. TS. Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i vu00e0 u00f4ng Nguyu1ec5n Thu1eadn, nguyu00ean Chu1ee7 tu1ecbch UBND xu00e3 Tu00e2n Minh. Ngou00e0i bu1ee9c thu01b0 nu00f3i tru00ean, Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i cu00f2n nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t bu1ee9c thu01b0 cu1ee7a u00f4ng Nguyu1ec5n Thu1eadn - Chu1ee7 tu1ecbch UBND xu00e3 Tu00e2n Minch, huyu1ec7n Hu00e0m Tu00e2m, tu1ec9nh Bu00ecnh Thuu1eadn, u0111u1ec1 nghu1ecb u00f4ng tsay mê gia minh oan cho cu00e1c cu00f4ng du00e2n cu1ee7a u00f4ng. Theo u00f4ng Chu1ee7 tu1ecbch xu00e3, ku1ebb giu1ebft bu00e0 Du01b0u01a1ng Thu1ecb Mu1ef9 (SN 1955, tru00fa tu1ea1i thu00f4n 2, xu00e3 Tu00e2n Minc, huyu1ec7n Hu00e0m Tu00e2n, tu1ec9nh Bu00ecnh Thuu1eadn) khu00f4ng thu1ec3 lu00e0 bu00e0 Nguyu1ec5n Thu1ecb Lu00e2m (1937, tru00fa tu1ea1i thu00f4n 2, xu00e3 Tu00e2n Minch, lu00e0 mu1eb9 ruu1ed9t cu1ee7a chu1ecb Nhung) vu00e0 cu00e1c bé chu00e1u cu1ee7a bu00e0. Linc cu1ea3m nghu1ec1 nghiu1ec7p mang đến thu1ea5y, nhỏ ngu01b0u1eddi nu00e0y bu1ecb hu00e0m oan, u0111u1ebfn khi su1eafp tu1eeb giu00e3 cu00f5i u0111u1eddi, chu1ec9 cu00f3 mu1ed9t ước ao u01b0u1edbc u0111u01b0u1ee3c ru1eedomain authority nu1ed7i oan tru00ean tru1ea7n thu1ebf. Nhu1eefng u0111iu1ec1u u0111u00f3 u0111u00e3 thu00f4i thu00fac Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i quyu1ebft u0111u1ecbnh tham gia bu00e0o chu1eefa miu1ec5n phu00ed cho bu00e0 Nguyu1ec5n Thu1ecb Lu00e2m trong vu1ee5 u00e1n vu01b0u1eddn u0111iu1ec1u. Hu1ed3 su01a1 u0111iu1ec1u tra bu1ecb sai lu1ec7ch Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i ku1ec3: "Mu1ed9t vào nhu1eefng hung khu00ed du00f9ng u0111u1ec3 tu1ea5n cu00f4ng nu1ea1n nhu00e2n lu00e0 con dao pxuất xắc thu00e1i thu1ecbt. Theo quy ku1ebft cu1ee7a cu01a1 quan tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng tu1ec9nh Bu00ecnh Thuu1eadn, chu00ednh Nguyu1ec5n Thu1ecb Lu00e2m u0111u00e3 du00f9ng con dao nu00e0y tu1ea5n cu00f4ng nu1ea1n nhu00e2n, gu00e2y u0111u1ee9t tay, u0111u1ee9t quai hu00e0m, gu00e2y mu1ea5t mu00e1u vu00e0 tu1eed vong. Con dao u0111u00f3 u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c Huu1ef3nh Vu0103n Nu00e9n chu00f4n giu1ea5u du01b0u1edbi lu00f2ng u0111u1ea5t. 5 nu0103m sau, Lúc CQu0110T knhì quu1eadt vu00e0 thu u0111u01b0u1ee3c, nu00f3 chu1ec9 cu00f2n lu00e0 mu1ed9t tkhô hanh klặng lou1ea1i cu00f3 kiu1ec3u du00e1ng bé dao phay". Luu1eadt su01b0 Hu1ea3i chia su1ebb: u201cTu00f4i u0111u00e3 kiu1ec3m tra lu1ea1i tu00ecnh hu00ecnh thu1eddi tiu1ebft nhu1eefng ngu00e0y sau thời điểm vu1ee5 u00e1n xu1ea3y ra vu00e0 thu1ea5y ru1eb1ng, u0111u1ea5t Bu00ecnh Thuu1eadn u00edt mu01b0a, nu1eafng nu00f3ng vu00e0 khu00f4. Nu1ebfu thu1ef1c su1ef1 bé dao gu00e2y u00e1n chu00f4n u1edf u0111u1ed9 su00e2u khou1ea3ng 50centimet, nu00f3 khu00f4ng thu1ec3 biu1ebfn du1ea1ng nkhô hanh, han ru1ec9 nkhô cứng nhu01b0 vu1eady u0111u01b0u1ee3c (Khi xu00e9t xu1eed mu1eabu vu1eadt u0111u01b0u1ee3c gu1ecdi lu00e0 con dao lu00e0 hung khu00ed chu1ec9 cu00f2n lu00e0 mu1ea1t su1eaft u0111u1ef1ng vu1ecfn vu1eb9n trong vu1ecf 1 bao thuu1ed1c lu00e1). u0110u00e2y lu00e0 u0111iu1ec1u phi lu00fd, cu1ea7n phu1ea3i khou00e9t su00e2u, lu00e0m ru00f5u201d. Sau nu00e0y, cu01a1 quan tiền chu1ee9c nu0103ng xu00e1c u0111u1ecbnh cu00e1c vu1ebft thu01b0u01a1ng tru00ean ngu01b0u1eddi nu1ea1n nhu00e2n lu00e0 vị dao quu1eafm gu00e2y nu00ean, u0111u00fang nhu01b0 nhu1eadn u0111u1ecbnh, u0111u00e1nh giu00e1 cu1ee7a Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i. Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i ku1ec3 tiu1ebfp: u201cMu1ed9t trong nhu1eefng u0111iu1ec3m thiu1ebfu thuyu1ebft phu1ee5c vào nhu1eadn u0111u1ecbnh cu1ee7a cu01a1 quan tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng chu00ednh lu00e0 hiu1ec7n tru01b0u1eddng vu1ee5 u00e1n, nu01a1i phu00e1t hiu1ec7n thi thu1ec3 nu1ea1n nhu00e2nu201d. Thu1ef1c tu1ebf tu1ea1i nu01a1i phu00e1t hiu1ec7n ra tu1eed thi cu00f3 mu1ed9t su1ed1 vu1ebft mu00e1u nhu01b0ng khu00f4ng u0111u00e1ng ku1ec3, trong những lúc u0111u00f3 nu1ea1n nhu00e2n lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi to khu1ecfe, bu1ecb giu1ebft chu1ebft bu1edfi nhu1eefng vu1ebft thu01b0u01a1ng gu00e2y mu1ea5t mu00e1u (u0111u1ee9t xu01b0u01a1ng tru1ee5 tay, vu00f9ng cu1ed5, vu1ee1 xu01b0u01a1ng hu00e0m du01b0u1edbi, u0111u1ee9t lu01b0u1ee1iu2026). Vu1edbi cu00e1c vu1ebft thu01b0u01a1ng nu00eau tru00ean, chu1eafc chu1eafn tru00ean quu1ea7n u00e1o, ngu01b0u1eddi nu1ea1n nhu00e2n vu00e0 nu01a1i xu1ea3y ra vu1ee5 u00e1n phu1ea3i cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u mu00e1u. u201cThu1ebf mu00e0 vào hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n thu1ec3 hiu1ec7n, tru00ean quu1ea7n u00e1o nu1ea1n nhu00e2n lu1ea1i khu00f4ng cu00f3 mu1ed9t giu1ecdt mu00e1u nu00e0o. Vu1eady thu00ec mu00e1u nu1ea1n nhu00e2n u0111u00e3 chu1ea3y u0111i u0111u00e2u?u201d, Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i u0111u00e1nh giu00e1 chu1ee9ng cu1ee9. Vu1ecb Luu1eadt su01b0 lu00e3o luyu1ec7n vào nghu1ec1 u0111u00e3 chu1ec9 ra, thu1eddi u0111iu1ec3m nu1ea1n nhu00e2n chu1ebft, đến tu1edbi Lúc phu00e1t hiu1ec7n ra thi thu1ec3, u1edf u0111u1eccha phu01b0u01a1ng khu00f4ng cu00f3 mu01b0a (mu1ed9t trong nhu1eefng nguyu00ean nhu00e2n quan tru1ecdng nhu1ea5t lu00e0m xu00e1o tru1ed9n hiu1ec7n tru01b0u1eddng vu00e0 xu00f3a u0111i cu00e1c vu1ebft mu00e1u u1edf lu1ea1i - PV). Do vu1eady, Luu1eadt su01b0 Hu1ea3i nghi ngu1edd nu1ea1n nhu00e2n bu1ecb giu1ebft u1edf nu01a1i khu00e1c vu00e0 thi thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c chuyu1ec3n u0111u1ebfn vu01b0u1eddn u0111iu1ec1u nhu00e0 u00f4ng Hai Hou00e0ng. Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i phu00e2n tu00edch: u201cLúc hu00e0ng xu00f3m, ngu01b0u1eddi thu00e2n tsay đắm gia khu00e2m liu1ec7m nu1ea1n nhu00e2n Du01b0u01a1ng Thu1ecb Mu1ef9, phu00e1t hiu1ec7n thu1ea5y trong cu00e1c mu00f3ng tay u0111u1ec3 du00e0i cu1ee7a nu1ea1n nhu00e2n du00ednh nhiu1ec1u u0111u1ea5t mu00e0u u0111en (u0111u1ea5t thu01b0u1eddng cu00f3 u1edf nhiu1ec1u nu1ec1n nhu00e0 ngu01b0u1eddi du00e2n huyu1ec7n Hu00e0m Tu00e2n). Trong Khi u0111u1ea5t u1edf vu01b0u1eddn u0111iu1ec1u nhu00e0 u00f4ng Hai Hou00e0ng lu1ea1i lu00e0 u0111u1ea5t u0111u1ed3i cu00f3 mu00e0u vu00e0ng. Ru00f5 ru00e0ng, u1edf u0111u00e2y cu00f3 uu1ea9n khu00facu201d. Vu00ec sao u00f4ng Huu1ef3nh Vu0103n Nu00e9n bu1ecb ru01a1i vu00e0o vu00f2ng lao lu00fd? Luu1eadt su01b0 Phu1ea1m Hu1ed3ng Hu1ea3i nhu1edb lu1ea1i, u0111u00eam 23/4/1998, bu00e0 Lu00ea Thu1ecb Bu00f4ng u1edf thu00f4n 2, xu00e3 Tu00e2n Minch (cu0103n cu1ee9 6) bu1ecb ku1ebb gian du00f9ng du00e2y siu1ebft cu1ed5 u0111u1ebfn chu1ebft u0111u1ec3 cu01b0u1edbp mu1ed9t chiu1ebfc nhu1eabn vu00e0ng cu1ee7a nu1ea1n nhu00e2n. Cu01a1 quan liêu u0111iu1ec1u tra Cu00f4ng an tu1ec9nh Bu00ecnh Thuu1eadn u0111u00e3 vu00e0o cuu1ed9c, nhu01b0ng 2 tuu1ea7n tru00f4i qua vu1eabn chu01b0a tu00ecm ra hung thu1ee7. Cu00f9ng thu1eddi gian nu00e0y, u00f4ng Huu1ef3nh Vu0103n Nu00e9n cu00f3 tru1ee5c tru1eb7c vu1edbi vu1ee3, suu1ed1t ngu00e0y long dong ngou00e0i chu1ee3, ai nhu1edd gu00ec lu00e0m nu1ea5y u0111u1ec3 lu1ea5y tiu1ec1n uu1ed1ng ru01b0u1ee3u. Mu1ea5y ngu00e0y sau thời điểm bu00e0 Bu00f4ng bu1ecb giu1ebft, vào mu1ed9t lu1ea7n ngu00e0 ngu00e0 say, u00f4ng Nu00e9n u0111u00e3 nu00f3i vu1edbi bu1ea1n nhu1eadu ru1eb1ng u1edf cu0103n cu1ee9 6 ru1eb1ng u0111u00e3 tu1eebng giu1ebft ngu01b0u1eddi. u201cChu1ed9pu201d u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng tin nu00e0y, Cu00f4ng an tu1ec9nh Bu00ecnh Thuu1eadn vu1ed9i vu00e0ng gu1ecdi u00f4ng Nu00e9n u0111u1ebfn cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra u0111u1ec3 u201cu0111u1ea5u tranhu201d. Luu1eadt su01b0 Hu1ea3i mang lại biu1ebft: u201cu0110iu1ec1u tra viu00ean Cao Vu0103n Hu00f9ng u0111u01b0u1ee3c giao nhiu1ec7m vu1ee5 u0111iu1ec1u tra, phu00e1 u00e1n. Sau u0111u00f3, u00f4ng Nu00e9n bu1ecb bu1eaft, u0111iu1ec1u tra viu00ean Cao Vu0103n Hu00f9ng u0111u01b0u1ee3c giao thu00eam nhiu1ec7m vu1ee5 u0111iu1ec1u tra vu1ee5 u00e1n vu01b0u1eddn u0111iu1ec1u (khu00f4i phu1ee5c u0111iu1ec1u tra).

Xem thêm: Top 8 Bài Cảm Nghĩ Của Em Về Đoạn Trích Chiếc Lược Ngà Của Nguyễn Quang Sáng

Ban u0111u1ea7u u00f4ng Nu00e9n cu01b0u01a1ng quyu1ebft bu1ea3o vu1ec7 su1ef1 trong những su1ea1ch cu1ee7a mu00ecnh, khu1eb3ng u0111u1ecbnh khu00f4ng liu00ean quan tiền u0111u1ebfn vu1ee5 u00e1n vu01b0u1eddn u0111iu1ec1u. Nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi Bu00ecnh Thuu1eadn khu00f4ng hiu1ec3u vu00ec sao mu00e0 sau u0111u00f3 u00f4ng Nu00e9n u0111u00e3 u201cnhu1eadn tu1ed9iu201d mu1ed9t cu00e1ch thu00e0nh khu1ea9n, khai bu00e1o ru1ea5t chi tiu1ebft vu1ec1 su1ef1 tmê say gia cu1ee7a mu00ecnh vào vu1ee5 u00e1n vu01b0u1eddn u0111iu1ec1uu201d. Tu1eeb u0111u00e2y, u0111iu1ec1u tra viu00ean u0111u00e3 u201cnhu1ea3y mu00faau201d tru00ean hu1ed3 su01a1, tu1ea1o ra mu1ed9t vu1ee5 u00e1n oan không đúng u0111u1ea7y tai tiu1ebfng trong lu1ecbch su1eed tu1ed1 tu1ee5ng hu00ecnh su1ef1.