Viện vệ sinh dịch tễ trung ương tuyển dụng

      88

Quý khách hàng vẫn coi bản rút gọn của tư liệu. Xem và thiết lập tức thì bạn dạng không thiếu của tư liệu trên đây (34.19 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Viện vệ sinh dịch tễ trung ương tuyển dụng

c Vi ện V ệsinh d ịch t ễTrung ươ n g ph ải đá p ứn g đầy đủ tiêuchu ẩn trình độ, nghi ệp v ục ủa ch ức danh ngh ềnghi ệp đă n g ký kết d ựTuy ển với gồm đủ những đi ều ki ệnsau đâ y (ko phân bi ệt dân t ộc, phái mạnh n ữ, thành ph ần làng mạc h ội, tín ng ưỡ n g, tôn giáo):– Có qu ốc t ịch Vi ệt Nam cùng c ưtrú t ại Vi ệt Nam;– Có đối kháng đă n g ký kết d ựTuy ển;– Có lý l ịch rõ ràng;– Có v ăn b ằng, ch ứng ch ỉ đà o t ạo phù h ợp với v ị trí vi ệc làm;–Đủ s ức kho ẻđể th ực hi ện nhi ệm v ụ;– Tu ổi đờ i t ừđủ 18 tu ổi tr ởlên.4. Tiêu chu uẩn (theo v ị trí vi ệc làm):STT/V ị trí vi ệc làm c ần Tuy ển/S ốl ượ n g/Tiêu chu ẩn v ềtrình độ đà o t ạo/ Đơ n v ị d ựki ến làm cho vi ệc sau
lúc trúng Tuy ển1. NCV giaḿ sat,́ phòng ch ống dicḥ 03 Trình độ Bác s ĩ tr ởlên.Trình độ ngo ại ng ữb ậc 2 (A2) theo quy đị n h t ại Thông t ưs ố01/2014/TT-BGD ĐT c ủa B ộGiáo d ụcvà Đà o t ạo ho ặc t ươn g đươ n g.Trình độ tin h ọc đạ t chu ẩn k ỹn ăng s ửd ụng công ngh ệbiết tin c ơb ản theo quy đị nh t ại Thông t ưs ố03/2014/TT-BTTTT c ủa B ộtin tức cùng Truy ền thông ho ặc t ươn g đươ n g.Khoa D ịch t ễ2. NCV tính toán, phòng ch ống véc t ơvà v ật ch ủtruy vấn ền b ệnh 01 Trình độ Bác s ĩ tr ởlên.Trình độ ngo ại ng ữb ậc 2 (A2) theo quy đị n h t ại Thông t ưs ố01/2014/TT-BGD ĐT c ủa B ộGiáo d ụcvà Đà o t ạo ho ặc t ư
ơn g đươ n g.Trình độ tin h ọc đạ t chu ẩn k ỹn ăng s ửd ụng công ngh ệlên tiếng c ơb ản theo quy đị nh t ại Thông t ưs ố03/2014/TT-BTTTT c ủa B ộThông tin cùng Truy ền thông ho ặc t ươn g đươn g.Khoa Côn trùng với Độn g v ật y h ọc3. NCV đá nh giá tiêm chung̉ 01 Trình độ Bác s ĩ tr ởlên.Trình độ ngo ại ng ữb ậc 2 (A2) theo quy địn h t ại Thông t ưs ố01/2014/TT-BGD ĐT c ủa B ộGiáo d ụcvà Đà o t ạo ho ặc t ươn g đươn g.Trình độ tin h ọc đạt chu ẩn k ỹn ăng s ửd ụng công ngh ệđọc tin c ơb ản theo cách thức t ại Thông t ưs ố03/2014/TT-BTTTT c ủa B ộtin tức với Truy ền thông ho ặc t ươn g đươn g.V ăn phòng Ch ươn g trình Tiêm ch ủng m ởr ộng qu ốc gia4. NCV th ửnghiê ṃ lâm sang̀ 02 Trình độ Bác s ĩ tr ởlên.Trình độ ngo ại ng ữb ậc 2 (A2) theo quy địn h t ại Thông t ưs ố01/2014/TT-BGD ĐT c ủa B ộGiáo d ụcvà Đà o t ạo ho ặc t ươn g đươn g.
Trình độ tin h ọc đạt chu ẩn k ỹn ăng s ửd ụng công ngh ệbiết tin c ơb ản theo hình thức t ại Thông t ưs ố03/2014/TT-BTTTT c ủa B ộtin tức cùng Truy ền thông ho ặc t ươn g đươn g.Khoa D ịch t ễ5. NCV vi rut́ 06 Bác s ĩ nhiều khoa/vi sinh, C ửnhân sinh h ọc/k ỹ thu ật y h ọc tr ởlên.Trình độ ngo ại ng ữb ậc 2 (A2) theo quy địn h t ại Thông t ưs ố01/2014/TT-BGD ĐT c ủa B ộGiáo d ụcvới Đà o t ạo ho ặc t ươn g đươn g.Trình độ tin h ọc đạt chu ẩn k ỹn ăng s ửd ụng công ngh ệlên tiếng c ơb ản theo hình thức t ại Thông t ưs ố03/2014/TT-BTTTT c ủa B ộtin tức với Truy ền thông ho ặc t ươn g đươn g.Khoa Vi rút,Khoa HIV/AIDS6. NCV Vi quần thể ẩn 04 Bác s ĩ nhiều khoa/vi sinc, C ửnhân sinch h ọc/k ỹthu ật y h ọc tr ởlên.Trình độ ngo ại ng ữb ậc 2 (A2) theo quy địn h t ại Thông t ưs ố01/2014/TT-BGD ĐT c ủa B ộGiáo d ụcvà Đà o t ạo ho ặc t ươn g đươn g.Trình độ tin h ọc đạt chu ẩn k ỹn ăng s ửd ụng công ngh ệbáo cáo c ơb ản theo cơ chế t ại Thông t ưs ố03/2014/TT-BTTTT c ủa B ộThông tin cùng Truy ền thông ho ặc t ươn g đươn g.Khoa Vi quần thể ẩn7. NCV côn trung̀ y, độn g v ật y hoc̣ 01 Bác s ĩ nhiều khoa/vi sinch, C ửnhân sinc h ọc/k ỹthu ật y h ọc/côntrùng h ọc tr ởlên.Trình độ ngo ại ng ữb ậc 2 (A2) theo quy địn h t ại Thông t ưs ố01/2014/TT-BGD ĐT c ủa B ộGiáo d ụcvà Đà o t ạo ho ặc t ươn g đươn g.
Trình độ tin h ọc đạt chu ẩn k ỹn ăng s ửd ụng công ngh ệthông báo c ơb ản theo hiện tượng t ại Thông t ưs ố03/2014/TT-BTTTT c ủa B ộThông tin với Truy ền thông ho ặc t ươn g đươn g.Khoa Côn trùng và Độn g v ật y h ọc8. NCV miêñ dicḥ & sinc hoc̣ phân t ử01 Bác s ĩ nhiều khoa/vi sinc, C ửnhân sinc h ọc/k ỹthu ật y h ọc tr ởlên.Trình độ ngo ại ng ữb ậc 2 (A2) theo quy địn h t ại Thông t ưs ố01/2014/TT-BGD ĐT c ủa B ộGiáo d ụcvà Đà o t ạo ho ặc t ươn g đươn g.Trình độ tin h ọc đạt chu uẩn k ỹn ăng s ửd ụng công ngh ệcông bố c ơb ản theo lao lý t ại Thông t ưs ố03/2014/TT-BTTTT c ủa B ộtin tức và Truy ền thông ho ặc t ươn g đươn g.Khoa Mi ễn d ịch và Sinch h ọc phân t ử9. NCV qu ản lý an toaǹ sinch hoc̣ 02 Bác s ĩ đa khoa/vi sinh, C ửnhân sinc h ọc/k ỹthu ật y h ọc tr ởlên.Trình độ ngo ại ng ữb ậc 2 (A2) theo quy địn h t ại Thông t ưs ố01/2014/TT-BGD ĐT c ủa B ộGiáo d ụcvới Đào sinh sản hoặc tương đương.Trình độ tin học đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ lên tiếng cơ bản theo phép tắc tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Sở Thông tin cùng Truyền thông hoặc tương đương.Khoa An toàn sinch học cùng Quản lý chất lượng10. NCV quan̉ lý chât́ lượng 01 Bác sĩ đa khoa/vi sinc, Cử nhân sinc học/nghệ thuật y học tr ngơi nghỉ lên.Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo cách thức trên Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dụcvới Đào sản xuất hoặc tương đương.
Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology lên tiếng cơ bạn dạng theo hình thức trên Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức cùng Truyền thông hoặc tương tự.Khoa An toàn sinch học tập cùng Quản lý hóa học lượng11. Y tế công công̣ sức khỏe cộng đồng 02 Cử nhân Y tế chỗ đông người trsinh hoạt lên.Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định trên Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Sở Giáo dụcvới Đào sản xuất hoặc tương đương.Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng thực hiện công nghệ đọc tin cơ bạn dạng theo điều khoản trên Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Bộ tin tức và Truyền thông hoặc tương tự.Khoa Sức khỏe mạnh cộng đồng với Chỉ đạo tuyến;Văn uống phòng Cmùi hương trình Tiêm chủng không ngừng mở rộng quốc gia12. Chuim viên thống trị đào tạo và giảng dạy 02 Bác sĩ/Cử nhân sinch học/Kỹ thuật y học/Y tế công cộng tr nghỉ ngơi lên.Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo cơ chế trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Sở Giáo dụcvà Đào tạo ra hoặc tương đương.Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng thực hiện technology lên tiếng cơ phiên bản theo phương tiện tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin cùng Truyền thông hoặc tương đương.Khoa Đào tạo nên và Quản lý khoa học13. Bać sĩ y học dự trữ 01 Bác sĩ nhiều khoa hoặc chưng sĩ siêng ngành y học tập d ự chống tr nghỉ ngơi lên.Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo phép tắc tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Sở Giáo dụcvới Đào tạo ra hoặc tương tự.Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng áp dụng công nghệ lên tiếng cơ bản theo hình thức trên Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc tương tự.Trung chổ chính giữa Thương Mại & Dịch Vụ khoa học kỹ thuật cùng Y tế dự phòng14. Kỹ sư kiểm chuẩn chỉnh đồ vật 01 Kỹ sư chuyên ngành máy y tế/điện/năng lượng điện tử/năng l ượng nhiệt độ trởlên.Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo lao lý tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dụccùng Đào chế tác hoặc tương đương.Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh tài năng áp dụng công nghệ thông báo cơ bạn dạng theo cơ chế trên Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương tự.Khoa An toàn sinh học tập với Quản lý chất lượng
15. Chulặng viên tổ chức cań bộ 01 Cử nhân chuyên nganh̀ Luật/Kinc tê/Qúản trị nhân lực/Hànhchính/Y/Sinch học/Y tế công cộng trở lên.Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo biện pháp trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dụcvới Đào chế tạo hoặc tương đương.Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ đọc tin cơ bản theo phương pháp trên Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Sở tin tức cùng Truyền thông hoặc tương đương.Phòng Tổ chức cán bộ16. Chulặng viên chiến lược tổng thích hợp 02 Cử nhân chăm nganh̀ Y/Sinh học/Y tế công c ộng/Kinch tế/Luâṭ trlàm việc lên.Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo nguyên lý trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Sở Giáo dụcvà Đào tạo nên hoặc tương tự.Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng thực hiện technology lên tiếng cơ bản theo qui định tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Sở Thông tin cùng Truyền thông hoặc tương tự.Phòng Kế hoạch tổng hợp17. Chulặng viên văn tlỗi, lưu trữ 02 Cử nhân chăm ngành Vnạp năng lượng tlỗi, lưu trữ/ Hành chính/ Luật/Công nghệ ban bố trnghỉ ngơi lên.Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo lao lý tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Sở Giáo dụcvới Đào tạo hoặc tương đương.Trình độ tin học tập đạt chuẩn khả năng áp dụng technology biết tin cơ bạn dạng theo biện pháp tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Sở tin tức và Truyền thông hoặc tương tự.Phòng Hành chủ yếu – Quản trị18. Chuyên viên quan̉ trị 01 Cử nhân hoặc Kỹ sư siêng ngành xây dựng/bảo h ộ lao động/hành
chính/technology thông tin/kinh tế trnghỉ ngơi lên.Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo hiện tượng tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT của Sở Giáo dụccùng Đào sinh sản hoặc tương tự.Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng thực hiện công nghệ thông báo cơ bản theo phương tiện trên Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Sở tin tức và Truyền thông hoặc tương đương.Phòng Hành chủ yếu – Quản trị19. Chuyên ổn viên đáp ứng đồ vật tư, lắp thêm 02 Cử nhân hoặc Kỹ sư siêng ngành Y/Sinh học/Kinhtế/Quản trị tởm doanh/ Thiết bị y tế/Điện/Điện tử viễn thông trở lên.Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo cơ chế tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Sở Giáo dụcvà Đào tạo nên hoặc tương tự.Trình độ tin học đạt chuẩn chỉnh kĩ năng sử dụng công nghệ đọc tin cơ phiên bản theo biện pháp tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Sở tin tức và Truyền thông hoặc tương đương.Phòng Vật bốn – Thiết bị y tếtrăng tròn. Chuyên ổn viên hợp tác ký kết thế giới 02 Bác sĩ hoặc cử nhân siêng ngành y tế công c ộng/ngo ạigiao/tài chính trở lên.Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo lao lý tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Sở Giáo dụcvà Đào tạo thành hoặc tương tự.Trình độ tin học đạt chuẩn tài năng thực hiện technology báo cáo cơ bạn dạng theo nguyên tắc trên Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Sở Thông tin với Truyền thông hoặc tương đương.Phòng Hợp tác quốc tế21. Kế toán thù viên 02 Cử nhân siêng ngành tài bao gồm, kế toán thù trsinh sống lên.Trình độ nước ngoài ngữ bậc 2 (A2) theo hình thức tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Sở Giáo dụcvới Đào tạo thành hoặc tương tự.Trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng áp dụng technology đọc tin cơ bạn dạng theo điều khoản trên Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT của Sở tin tức và Truyền thông hoặc tương đương.Phòng Tài chính – Kế toán5. Hồ sơ ĐK xét tuyểnMỗi thí sinc tmê man gia xét tuyển nộp 01 bộ làm hồ sơ, nguyên tố gồm:

Tài liệu liên quan


Xem thêm: 10000+ Trái Tim & Hình Nền Trái Tim Đẹp Nhất Cho Tình Yêu Lứa Đôi

*
Thông báo nhu yếu tuyển dụng công chức năm 2010 8 604 0
*
sản phẩm rào kĩ thuật cùng những giải pháp lau chùi và vệ sinh dịch tễ pptx 12 1 12
*
Đánh giá độ bình ổn về nguyên tố chất hóa học của vaccin viêm gan b và vaccin viêm não nhật phiên bản sản xuất trên cửa hàng vaccin với sinc phđộ ẩm số i (viện dọn dẹp vệ sinh dich tễ) 86 265 0
*
report thực tập xã hội cử nhân y tế trên vnạp năng lượng phòng tiêm chủng mở rộng đất nước , viện vệ sinh dịch tễ TW 17 1 3
*
*
Viện dọn dẹp vệ sinh dịch tễ trung ương thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm năm 2016 5 498 0
*
Công tác văn uống thư lưu trữ trên viện lau chùi dịch tễ trung ương 34 397 0
*
Tổ chức tiến hành lịch trình Tiêm chủng không ngừng mở rộng của viện Vệ sinch Dịch tễ Tây Nguyên bên trên địa phận thị thành Buôn Ma Thuột 129 810 0
*
*
Tạo cồn lực thao tác làm việc mang đến viên chức viện dọn dẹp và sắp xếp dịch tễ Tây Nguim (LV thạc sĩ) 130 171 2
*


(18.12 KB - 5 trang) - Viện dọn dẹp dịch tễ TW thông tin chiến lược tuyển chọn dụng viên chức năm năm 2016